Program Moja Woda 2021. Od 22 Marca Ruszył Nowy Nabór Wniosków

Program Moja Woda 2021

Program Moja Woda 2.0

Dnia 22.03.2021 r. ruszył nowy nabór wniosków do drugiej części programu. Priorytetowy Program Moja Woda ma na celu ochronę zasobów wodnych, zmniejszenie suszy na terenie Polski. Realizacja celów ma się odbyć poprzez budowę przydomowych infrastruktur, które zgromadzą wodę opadową i roztopową z terenów posesji. Zebrana woda może służyć do podlewania zieleni przydomowej. W ten sposób zmniejszy się zapotrzebowanie na wodę wodociągową. Podobnie jak w pierwszej części programu budżet wynosi 100 000 000 zł do wyczerpania środków.

Dla kogo dofinansowanie i ile?

Maksymalnie można uzyskać do 5000 zł. Dotacja może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. O dofinansowanie może ubiegać się właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. Ważne jest, że budynki, na które zostało już przyznane dofinansowanie, nie mogą po raz drugi skorzystać z dotacji. W drugiej odsłonie programu o dofinansowanie mogą się również ubiegać właściciele nieruchomości, na których planują bądź rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego. Warunkiem jest oddanie do użytkowania budynku, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Najważniejsze warunki dofinansowania drugiej części programu Moja Woda

 • Przede wszystkim minimalny koszt kwalifikowany inwestycji wynosi 2000 zł.
 • Kwalifikowalność kosztów w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
 • Pojemność zbiornika bądź zbiorników musi wynosić minimum 2m3.
 • Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (datą zakończenia jest data spisania protokołu pomiędzy wykonawcą a beneficjentem lub oświadczenia w przypadku samodzielnej realizacji przedsięwzięcia).
 • Termin wypłaty dofinansowania maksymalnie do 12 miesięcy od wydania decyzji przez WFOŚiGW.
 • Zagospodarowane wody opadowe i roztopowe oraz cała instalacja ujęta w przedsięwzięciu nie może być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. (np. nie można podlewać zgromadzoną wodą upraw przeznaczonych na sprzedaż)
 • Zgodna z prawem realizacja przedsięwzięcia. Wykorzystane materiały i urządzenia (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do użytkowania na polskim rynku.
 • Rzeczy, objęte w przedsięwzięciu nie mogą być przedmiotem innego rozpatrywanego lub zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie z NFOŚIGW, lub WFOŚIGW.
 • Eksploatacja zrealizowanego przedsięwzięcia przez okres min. 3 lat.

Koszty kwalifikowane Programu Moja Woda 2.0

W drugiej części Programu Moja Woda do kosztów kwalifikowanych wlicza się: zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

 • gromadzących wody opadowe i roztopowe z powierzchni nieprzepuszczalnych znajdujących się na terenie posesji (dachy, podjazdy, chodniki) np. odwodnienie liniowe, łapacze, przewody odprowadzające wody opadowe z wykluczeniem orynnowania
 • retencjonowania wód opadowych i roztopowych na dachach (warstwa drenażowa bez nasadzeń)
 • zużytkowania retencjonowanych wód opadowych i roztopowych np. zraszacze, przewody, pompy, filtry i inne instalacje do wykorzystania wody opadowej
 • do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w zbiornikach np. zbiorniki naziemne, zbiorniki podziemne
 • do retencjonowania wód opadowych oraz roztopowych w gruncie np. drenaż, studnie chłonne

Przykłady kosztów nieklasyfikowanych

Kosztami niekwalifikowanymi są wydatki na:

 • zbiorniki niepodłączone do instalacji zbierającej wodę opadową i roztopową
 • wynajem lub dzierżawę instalacji, zbiorników
 • orynnowanie
 • dokumentację projektową zagospodarowania ogrodu
 • kierownika budowy
 • akcesoria dekoracyjne, rośliny do oczka wodnego
 • instalacji i urządzeń związanych z hodowlą ryb (np. pompy napowietrzające, dyfuzory, lampy UV, sterylizatory)

Moja Woda 2021 Jak złożyć wniosek?

Wnioski w formie elektronicznej lub papierowej należy składać do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW.

Dane kontaktowe do poszczególnych WFOŚiGW:

Program Moja Woda 2021 – kiedy ruszy nowy nabór do Programu Moja Woda w 2021 roku?

Program Moja Woda 2021 według planów ma zostać uruchomiony w pierwszej części kwartału 2021 r. po uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na temat Programu Moja Woda w 2021 r. będzie podana w późniejszym terminie. Trzymam rękę na pulsie i będę na bieżąco informował o najnowszych postanowieniach tego programu. Jeśli nie złożyłeś/aś do tej pory wniosku, a zależy Ci na tym dofinansowaniu, zapisz się, aby dostać powiadomienie o wznowieniu programu.

Zakończenie Programu Moja Woda

Aktualizacja – 22.03.2021 roku program ponownie został uruchomiony

Stało się!!! Program “Moja woda” odnosząc ogromny sukces, zakończył się. Zostało złożonych 23705 wniosków, na które przeznaczono 100 mln zł. Według zapowiedzi Ministra Klimatu program będzie kontynuowany w 2021 roku. Poniżej zawsze znajdziesz aktualne informację na te temat.


1 lipca 2020 rozpoczął się nabór wniosków do programu MOJA WODA. Rządowy program dofinansowania zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, dzięki któremu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Aktualizacja 17.09.2020 roku. Środki zostały wyczerpane, a budżet 100 mln zł w całości wykorzystany.Założenia Programu Moja Woda 2020


Program Moja Woda ma na celu zbudowanie przydomowej infrastruktury, która umożliwi gromadzenie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych, przez co zapobiegnie odprowadzaniu jej poza teren posesji.


Koszty Kwalifikowane, Czyli Na Co Można Wykorzystać Dofinansowanie Moja Woda 2020?


Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, takich jak:

 • Instalacja drenażowa dachów zielonych (bez kosztów nasadzeń) nowość w Programie Moja Woda 2.0,
 • instalacje odprowadzające wody opadowe z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, szczelnego lub infiltracyjnego, otwartego lub zamkniętego,
 • instalacje rozsączające zebranej wody z istniejących zbiorników na deszczówkę,
 • zbiorników retencyjnych szczelnych lub infiltracyjnych,
 • nawodnienie do wykorzystania zgromadzonej wody.

To niektóre elementy systemów zagospodarowania wodą, dzięki którym nasza inwestycja może zostać dofinansowana do 80% wartości.


Przykładowe produkty, na które można otrzymać dofinansowanie:

 • osadniki pod rynnowe
 • rury łączące osadniki ze zbiornikiem
 • zbiorniki
 • odwodnienia liniowe (2021)
 • łapacze (2021)
 • wpusty (2021)
 • rury drenarskie
 • studnie chłonne
 • skrzynki rozsączające
 • tunele drenarski
 • tunele chłonne
 • węże ogrodowe
 • pompy
 • punkty poboru wody
 • skrzynki ogrodowe

Do mniej oczywistych kosztów można doliczyć np. koszt wynajmu koparki, jeśli sami zamierzamy wykonać inwestycję.


Uwaga: Systemy rynnowe nie obejmują finansowania w programie “Moja woda”.


Ile pieniędzy możesz otrzymać?


Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł. Aby w pełni wykorzystać program moja woda, koszt inwestycji powinien wynieść 6250 zł. Wtedy dofinansowanie wyniesie 5000 zł, a rzeczywiste koszty jakie poniesiemy to 1250 zł.Co musisz wiedzieć podczas zgłaszania wniosku?

Przede wszystkim zgłaszanie wniosków do programu „Moja Woda” odbywa się w formie elektronicznej i papierowej w siedzibach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dokładne informacje zawarte są na poszczególnych stronach internetowych WFOŚiGW.

Pełna treść Programu Priorytetowego ,,Moja Woda”:

Program moja woda – Odpowiedzi na pytania:


Jakie dokumenty potwierdzające zakup trzeba przedstawić?

Przede wszystkim faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę ( imię i nazwisko składającego wniosek musi być na fakturach zakupu materiałów i usług). Nie musi to być jeden dokument, ale w protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace.


Czy mogę zamontować dowolnej pojemności zbiorniki?

Są tylko dolne granice pojemności zbiorników (2 m3 dla wszystkich rodzajów zbiorników, przy czym w przypadku nadziemnych zamkniętych istnieje możliwość kupienia 2 sztuk po minimum 1 m3)


Czy mogę najpierw zrealizować zadanie czy najpierw muszę złożyć wniosek?

Ważne jest aby wniosek złożyć przed lub w trakcie realizacji zadania – zadanie nie może być zakończone na dzień składania wniosku.


Czy zbiornik/instalacja może dotyczyć również innych budynków niż mieszkalne?

W ramach programu wymagane jest aby na terenie nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny, ale wody opadowe mogą być zbierane na terenie całej nieruchomości.


Jaką datę rozpoczęcia zadania wpisać we wniosku?

Jeżeli realizacja zadania już jest rozpoczęta proszę wpisać datę pierwszej faktury/rachunku (nie może być wcześniejsza niż 01.06.2020). Jeżeli nie – proszę wpisać planowaną datę rozpoczęcia i poniesienia pierwszego kosztu. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację inwestycji od przyznania dotacji, można wpisać termin rozpoczęcia ok 1-2 miesięcy od daty złożenia.


Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia zadania?

Do rozliczenia zadania wymagane będą:

 • faktury/rachunki opłacone,
 • protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę lub oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem, dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania,
 • druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem,
 • ewentualnie inne (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo budowanych domów).

Czy i kiedy mogę złożyć wniosek w trakcie budowy domu?

Program obejmuje nowo budowane domy, jednak na końcowym etapie budowy, gdyż do rozliczenia zadania i wypłaty środków (która musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy) wymagane będzie potwierdzenie przekazania budynku do użytkowania. Dokumenty do rozliczenia trzeba przedłożyć ok 3 miesiące po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws wniosku, ponieważ będzie stanowić o zawarciu umowy.

Jeżeli Twój budynek jest na wcześniejszym etapie budowy, musisz pamiętać że okres kwalifikowalności kosztów jest od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Dodatkowo szybkość wpływania wniosków, spowoduje szybsze wykorzystanie puli przeznaczonej na ten program.


Kiedy mogę zakończyć inwestycję?

W przypadku gdy inwestycja uzależniona jest od przyznania dotacji, można wstrzymać się z realizacją do czasu otrzymania pisma. Realizacja musi się zakończyć najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Kiedy następuje wypłata środków?

Zakończenie prac to nie wszystko, ponieważ dopiero pozytywna weryfikacja dokumentów spowoduje, przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Od podjęcia decyzji o finansowaniu zadania, środki muszą być wypłacone najpóźniej do 6 miesięcy.


Ile wniosków zostało już złożonych:


W tym miejscu znajdziesz aktualną ilość złożonych wniosków w priorytetowym programie “Moja Woda”.

Na dzień 10.07.2020 roku zostało złożonych: 6 tyś wniosków

Do dnia 17.07.2020 roku zostało złożonych: 8 tyś wniosków

Na dzień 20.07.2020 roku zostało złożonych: 9833 wnioski (pisze “Rzeczpospolita”

4.08.2020 roku zostało złożonych: 14 tyś wniosków ( podaje Ministerstwo Klimatu)

28.08.2020 roku mamy: 19,7 tyś wniosków ogłosiło Ministerstwo Klimatu.

15.09.2020 roku wyczerpały się środki w programie “Moja woda”

Uwaga!!! 23705 wniosków, wyczerpały 100 mln zł budżetu.


Program Moja Woda – podsumowanie


Podsumowując grupą docelową programu “Moja woda” są właściciele domów jednorodzinnych, którzy już je posiadają lub w niedługim okresie zamierzają się wprowadzić. Program miał trwać do końca 2024 roku, jednak szybkość wpływania wniosków sugeruje szybsze wyczerpanie przeznaczonych środków. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, to zrób to niezwłocznie.

Brakuje tu odpowiedzi na jakieś pytanie? Napisz je w komentarzu.

INNI CZYTALI RÓWNIEŻ:

Rafał Mróz
Rafał Mróz

Cześć, jestem Rafał. Z branżą hydrauliczną jestem związany od ponad 15 lat. Wykonywałem wszelkiego rodzaju instalacje hydrauliczne w różnych obiektach: mieszkalnych i usługowych. Obecnie profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i doborem elementów domowych instalacji hydraulicznych. Autor artykułów w branżowym Magazynie Grupy SBS.

Artykuły: 52

4 komentarze

 1. Jeżeli pierwszy nabór do programu,,Moja woda” już wyczerpał przyznane środki, to czy jest jakaś informacja o wznowieniu naboru w roku 2021?

  • Program Moja woda zostanie wznowiony w 2021 roku, jak ogłosił Minister Klimatu i Środowiska. Niestety nie ma jeszcze żadnych bardziej szczegółowych informacji. O wszelkich wznowieniach naboru wniosków poinformuję w tym wpisie.

 2. Czy koszt samodzielnego montażu oświadczony podczas rozliczania inwestycji jest kosztem kwalifikowanym? Czy też samodzielny montaż (oświadczona wartość samodzielnego montażu) nie może być kosztem kwalifikowanym?

  • Nie można uwzględniać kosztów pracy własnej. W takim przypadku, kwalifikowany jest koszt zakupu materiałów i urządzeń. Jeśli wynajmiesz koparkę do takiej pracy to to będziesz mógł uwzględnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *