Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
DOMOWEINSTALACJEHYDRAULICZNE.PL

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego
  domoweinstalacjehydrauliczne.pl prowadzonego przez Rafała Mroza,
  prowadzącego działalność gospodarczą nierejestrowaną: Domih Rafał Mróz, NIP
  8252042545, e-mail: biuro@domih.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
   prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca
   Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak
   ebooki i inne;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
   domoweinstalacjehydrauliczne/regulamin.pl;
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem
   domoweinstalacjehydrauliczne.pl , za pośrednictwem którego Klient składa
   Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp
   do Produktów;
  5. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawarta pomiędzy
   Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
  6. Sprzedawca – Rafał Mróz, NIP: 8252042545 prowadzący sprzedaż za
   pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy,
   stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość
   Produktu.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru
  Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych
  Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu,
  gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może
  obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do
  procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do
  faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie
  Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu 1koszyk.pl.2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza
  Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać
  zrealizowane.
 2. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych,
  adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu
  e-mail do wysyłki Produktu.
 3. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie
  do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w
  innych celach (np. newsletter).
 4. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
 5. głównych cechach Produktu,
 6. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o
  ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
 7. możliwości odstąpienia od umowy.
 8. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z
  obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 9. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie
  oferty zawarcia takiej Umowy.
 10. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o
  czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie
  zakupu.
 11. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku
  bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena
podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie,
wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych
dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w
zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba
  Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
  zamówień na te Produkty.
 2. Dowód zakupu dołączany jest na życzenie Klienta: faktura przesyłana drogą elektroniczną.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem poprzez elektroniczny system płatności.
 4. Płatności są obsługiwane za pośrednictwem Portalu Dotpay.pl Dotpay Sp. z o. o. (NIP:
  6342661860).
 5. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu
  lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka Produktu następuje w
  terminie określonym w ofercie produktu w Serwisie.
 6. Dostawa Produktów jest darmowa.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z produktu lub usługi kupionych
 2. w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania
 3. tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub
 4. na adres e-mail podany w Regulaminie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za
 6. niezawartą.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
 9. korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
 10. i funkcjonowania rzeczy.
 11. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie
 12. 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego
 13. sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 14. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

 1. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać
  z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie
  cywilnym.
 2. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia
  reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 3. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz
  zawierającą określone żądanie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem
  reklamacyjnym.
 5. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał
  reklamację.
 6. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy
  Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub
  obniży cenę.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na
  umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych
  oraz korzystania z Produktów.
 2. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 3. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z
  Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w
   Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą
   języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  5. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów
   elektronicznych).
 4. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając
  wiadomość e-mail pod adres biuro@domih.pl.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres
  wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies
  opisane są w Polityce prywatności http://www.domoweinstalacjehydrauliczne.pl/polytykaprywatnosci/

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem
  autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze
  rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z
  wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi
  naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy
  dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku
  ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z
  nich.
 5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu,
  stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich
  używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody
  Sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie
  ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach
  konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o
  takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o
  prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który
  jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
  właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca
  dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się
  do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lubdo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc
  w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą,
  korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
  konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który
  nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2021 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
  wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą
  wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie
  postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.